BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Gönderim Koşulları

Kongemize bildiri gönderimi yalnızca online olarak “DigiAbstract” aracılığı ile gönderilebilir.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Sözel veya poster olarak kabul edilen bildirilerin özetleri Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe yapılmalıdır.


Bildiri Son Gönderim Tarihi : 20 Ekim 2023

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
HIV/AIDS ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak tüm özgün çalışmalar ve olgu sunumları kabul edilecektir.
Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

 1. Türkiye’de ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi
 2. HIV ve İmmün Sistem-Patogenez
 3. HIV Enfeksiyonu ve Kür
 4. Geç Tanı-Fırsatçı Enfeksiyonlar ve Maligniteler
 5. HIV Bakımında Yaşanan Sorunlar
 6. HIV Enfeksiyonunda Güncel Kavramlar (B=B, 95/95/95 Hedefi)
 7. Antiretroviral Tedavi
 8. Gen Tedavileri, İmmünoterapi
 9. Virolojik ve İmmünolojik Başarısızlık
 10. İlaç Direnci
 11. Ko-Morbiditeler ve Uzun Dönem Sağlık
 12. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 13. Aşılama
 14. Polifarmasi
 15. HIV ve Mikrobiyata
 16. HIV ve Beslenme
 17. HIV Enfeksiyonunun Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksisi
 18. HIV ve Multidisipliner Yaklaşım
 19. Damgalama ve Ayrımcılık
 20. Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. İsimlerin sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Bildiri özeti içerisinde kurum veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti 3000 karakteri geçmemelidir.

Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

Online bildiri modülü ile gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.

Bildirilerin Değerlendirmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bir kişi en fazla dört bildiride sunan yazar olabilir, fakat sınırsız sayıda bildirinin yazarları arasında bulunabilir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın son bildiri gönderme tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

*Bildiri özeti yazım kurallarına ve değerlendirme kriterlerinin herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kabul – Red Yanıtları

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / ret mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine kadar tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Sözlü sunum süreniz 5dk sunum + 3dk soru-cevap olmak üzere toplam 8 dakikadır. Sürenin aşılması durumunda sonraki programda aksamalar olacağından; oturumun zamanında başlaması ve bitirilmesi konusunda özen göstermenizi rica ederiz.

Kabul edilen sözlü bildiri sunum detayları kabul mektubu ile bildiri sunan yazara iletilecektir.

Dijital Poster Hazırlama Kuralları
 1. PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.
 2. Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır.
 3. Posterler dikey A4 formatında ve tek sayfa üzerine hazırlanmalıdır.
 4. Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır.
 5. Posterlerinizi Powerpoint veya PDF formatında 30 Kasım 2023 tarihine kadar serkan@suerturizm.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
 6. Elektronik poster sunumlar, Kongre Merkezi içinde oluşturulan E-poster odasında izlenebilecektir.